Zoals op elke school zijn er bij OBC Huissen kosten voor eigen rekening en hanteren we een ouderbijdrage. Noodzakelijk én goed besteed.

Bij schoolkosten onderscheiden we kosten voor voorzieningen en kosten voor activiteiten.

Voorzieningen

  • De kosten voor het huren van een kluisje bedragen € 7,00 en de borg bedraagt € 10,00
  • Voor de kosten voor algemene voorzieningen vragen wij een bedrag van € 37,50.

Dit bedrag is als volgt samengesteld:

Ondersteuning ICT
€ 7,90
Bijdrage leerlingenvereniging
€ 4,00
Sociaal Fonds
€ 5,00
Culturele Activiteiten
€ 10,00
Kosten t.b.v. informatie
€ 7,00
Kosten instandhouding oudervereniging
€ 3,60
Totaal
€ 37,50

Activiteiten

  • De kosten van excursies en buitenlesactiviteiten. Hiervoor vragen wij een bedrag van € 65,00.
  • Voor leerlingen die een talentprogramma volgen wordt een bijdrage van € 75,00 gevraagd voor dekking van de kosten van het extra aanbod.

Eigen initiatieven

Het kan voorkomen dat een klas, in overleg met de mentor of een lesgever, een spontane activiteit organiseert waarvoor een kleine vergoeding gevraagd wordt. Wanneer uw kind voor een bepaalde activiteit vrijstelling heeft of hieraan niet kan deelnemen, worden deze kosten uiteraard niet in rekening gebracht.

Schoolloket

Bij aanvang van het nieuwe schooljaar wordt per mail naar de ouders/verzorgers een Schoolloket-uitnodiging inclusief uitleg en informatie verstuurd. Hiermee kunt u inloggen en uw betalingen digitaal voldoen. Over de hoogte en de besteding van de ouderbijdrage wordt jaarlijks vooraf instemming gevraagd. Na afloop van het schooljaar vindt in de Medezeggenschapsraad een verantwoording plaats van de besteding van de binnengekomen gelden. Klik hier om direct in te loggen bij Schoolloket.

Tegemoetkoming schoolkosten

Wellicht komt u in aanmerking voor een tegemoetkoming in de schoolkosten bij uw gemeente. Deze heeft vaak een declaratiefonds voor ouders met een minimuminkomen.

  • Gemeente Overbetuwe: regeling indirecte schoolkosten. Informatie: www.overbetuwe.nl, info@overbetuwe.nl, tel. 0481-362300.
  • Gemeente Lingewaard: Regeling indirecte schoolkosten. Informatie: www.lingewaard.nl,gemeente@lingewaard.nl, tel. 026-3260111. (keuze optie 2).
  • Gemeente Arnhem: Gelre Pas. Informatie: www.arnhem.nl, gemeente@arnhem.nl, tel. 0900-1809.
  • Gemeente Nijmegen (Oosterhout, Lent): Stichting Leergeld Nijmegen Informatie: zie onderstaand.

Mocht u niet in aanmerking komen voor een vergoeding van uw gemeente, dan kunt u bij Stichting Leergeld een vergoeding aanvragen.

Stichting Leergeld

Stichting Leergeld zet zich in voor kinderen die opgroeien in een gezin met een inkomen op bijstandsniveau. Mocht u financieel niet in de gelegenheid zijn de schoolkosten voor uw kind te betalen, dan kunt u dus waarschijnlijk terecht bij Stichting Leergeld. Deze stichting ondersteunt ouders door een deel van de schoolkosten te betalen. Meer informatie is te vinden op www.leergeld.nl

Sinds 1 april 2015 is Stichting Leergeld Oost Betuwe actief in de gemeenten Overbetuwe en Lingewaard.

Stichting Leergeld Oost Betuwe
info@lgob.nl 

Stichting Leergeld Arnhem
info@leergeldarnhem.nl

Stichting Leergeld Nijmegen
info@stichtingleergeldnijmegen.nl

Sociaal Fonds

Alle scholen binnen de Scholengroep Over- en Midden-Betuwe kennen een beperkt Sociaal Fonds. In dit fonds is ook een kwijtscheldingsregeling opgenomen. Ouders waarvan het gezinsinkomen maximaal 130% van het wettelijk minimum bedraagt, kunnen een beroep doen op dit fonds voor een tegemoetkoming in of kwijtschelding van de kosten (voor zover die onderwijskundig gerelateerd zijn) van de afdelingsactiviteiten, excursies en de algemene ouderbijdrage. U komt bij ons alleen in aanmerking voor het Sociaal Fonds als het bij de gemeente of Stichting Leergeld niet lukt. U dient dan ook een afwijzing van deze instanties te kunnen overleggen.
Informatie over het Sociaal Fonds is verkrijgbaar via de afdeling financiële zaken van het Bestuursbureau van de Scholengroep Over- en Midden-Betuwe. Klik hier voor meer informatie.