De toelating van leerlingen tot het reguliere onderwijs op onze scholen mag niet afhankelijk zijn van financiële bijdragen van ouders/verzorgers. Alle in dit kader gevraagde geldelijke bijdragen zijn voor de ouders/verzorgers vrijwillig.

Ouders/verzorgers kunnen keuzes maken voor wat betreft de aangeboden voorzieningen, diensten, producten en activiteiten zonder dat de leerling geschaad wordt bij het volgen van het reguliere onderwijs in zijn opleiding. Het niet (kunnen) betalen van de vrijwillige bijdragen is nooit een reden om leerlingen uit te sluiten van activiteiten!

De betalingen van de ouderbijdrage worden bij OBC Huissen verricht via het systeem ‘Schoolloket’. Ouders en verzorgers ontvangen hiervoor tijdig de inloggegevens met bijbehorende instructies per e-mail.

De ouderbijdrage is vrijwillig, maar voor onze school zeer belangrijk. Zonder de financiële hulp van ouders/verzorgers kunnen we de activiteiten die buiten het reguliere programma vallen niet organiseren. Uiteraard proberen wij de kosten ervan zo laag mogelijk te houden.

Voorzieningen

  • De vrijwillige bijdrage voor een kluisje bedraagt € 7,00 en de vrijwillige éénmalige borg bedraagt € 10,00
  • Voor de kosten voor algemene voorzieningen vragen wij een vrijwillige bijdrage van € 37,50.

Dit bedrag is als volgt samengesteld:

Ondersteuning ICT
€ 7,90
Bijdrage leerlingenvereniging
€ 4,00
Sociaal Fonds
€ 5,00
Culturele Activiteiten
€ 10,00
Kosten t.b.v. informatie
€ 7,00
Kosten instandhouding oudervereniging
€ 3,60
Totaal
€ 37,50

Activiteiten

  • Wij vragen een vrijwillige bijdrage van € 65,00 voor excursies en buitenlesactiviteiten.
  • Voor leerlingen die een talentprogramma volgen wordt een vrijwillige bijdrage van € 75,00 gevraagd voor dekking van de kosten van het extra aanbod.

Als ouder(s)/verzorger(s) de vrijwillige bijdrage voor voorzieningen of activiteiten (deels) niet wensen of kunnen betalen, dan vernemen wij dat graag via ouderbijdragehuissen@sgomb.nl.

Meer informatie is terug te vinden in de schoolgids.

Schoolloket

Bij aanvang van het nieuwe schooljaar wordt per e-mail naar de ouders/verzorgers een Schoolloket-uitnodiging inclusief uitleg en informatie verstuurd. Hiermee kunt u inloggen en uw betalingen digitaal voldoen. Over de hoogte en de besteding van de ouderbijdrage wordt jaarlijks vooraf instemming gevraagd. Na afloop van het schooljaar vindt in de Medezeggenschapsraad een verantwoording plaats van de besteding van de binnengekomen gelden. Inloggen Schoolloket: Klik hier.
Heeft u vragen? Klik hier voor de veel gestelde vragen.

Tegemoetkoming schoolkosten

Wilt u graag de vrijwillige ouderbijdrage betallen maar bent u daartoe financieel niet in staat? Dan kunt u een aanvraag doen voor een tegemoetkoming in de schoolkosten bij uw gemeente. Deze heeft vaak een declaratiefonds voor ouders/verzorgers met een minimuminkomen.

Meer informatie is terug te vinden in de schoolgids!

Stichting Leergeld

Stichting Leergeld zet zich in voor kinderen die opgroeien in een gezin met een inkomen op bijstandsniveau. Mocht u financieel niet in de gelegenheid zijn de schoolkosten voor uw kind te betalen, dan kunt u dus waarschijnlijk terecht bij Stichting Leergeld. Deze stichting ondersteunt ouders door een deel van de schoolkosten te betalen. Meer informatie is te vinden op www.leergeld.nl

Sociaal Fonds

Alle scholen binnen de Scholengroep Over- en Midden-Betuwe kennen een beperkt Sociaal Fonds. In dit fonds is ook een kwijtscheldingsregeling opgenomen. Ouders waarvan het gezinsinkomen maximaal 130% van het wettelijk minimum bedraagt, kunnen een beroep doen op dit fonds voor een tegemoetkoming in of kwijtschelding van de kosten (voor zover die onderwijskundig gerelateerd zijn) van de afdelingsactiviteiten, excursies en de algemene ouderbijdrage. U komt bij ons alleen in aanmerking voor het Sociaal Fonds als het bij de gemeente of Stichting Leergeld niet lukt. U dient dan ook een afwijzing van deze instanties te kunnen overleggen.

Meer informatie is terug te vinden in de schoolgids!