De medezeggenschapsraad (MR) op een school is te vergelijken met de ondernemingsraad bij een bedrijf. Het schoolbestuur overlegt met de MR alvorens belangrijke beslissingen te nemen, maar neemt de MR ook mee in plannen die opgesteld worden. Soms heeft de MR adviesrecht, soms instemmingsrecht.

Op de OBC-scholen is de situatie net even anders, maar dat is alleen qua naam. Op de OBC-scholen heet het een deelmedezeggenschapraad (DMR). Ingewikkeld verhaal, maar belangrijk om te weten is dat een DMR dezelfde rechten en plichten heeft als een MR.

Ouders/verzorgers, leerlingen en personeelsleden kunnen op twee niveaus formeel invloed uitoefenen op het beleid: via onze eigen DMR en via de gezamenlijke medezeggenschapsraad (GMR) van de Scholengroep LingeRijn. De GMR houdt zich bezig met alles wat voor de hele scholengroep geregeld is, de DMR Huissen houdt zich bezig met OBC Huissen.

Zie voor de agenda’s en jaarplanning van de DMR OBC Huissen de bijlages onderaan deze pagina.

Verkiezingen DMR en GMR

De leden van de DMR worden via directe verkiezingen gekozen uit de geledingen ouders/verzorgers, leerlingen en personeelsleden. De leden van de GMR worden gekozen door de (deel)medezeggenschapraden van de OBC scholen, HPC Zetten en Dorenweerd College, uit dezelfde geledingen. Elke leerling, ouder/verzorger en personeelslid, m.u.v. het bevoegd gezag, kan zich verkiesbaar stellen voor het lidmaatschap van de DMR en/of de GMR.

Samenstelling DMR OBC Huissen  2023/2024

Leerlinggeleding

  • Naomi Kling
  • Julia van Amersfoort

Oudergeleding

  • Mirjam Dekker-Oude Weenink (mr.md@sgomb.nl )
  • Dimphy Fleuren (mr.df@sgomb.nl)

Personeelsgeleding (PDMR)

Voor vragen, opmerkingen en andere zaken over alles binnen school kunt u natuurlijk allereerst het beste contact zoeken met de mentor, de kernteamcoördinator en/of de schoolleiding. Indien gewenst kunt u ons ook benaderen via dmrhuissen@obcnet.nl geef daarbij a.u.b. duidelijk uw naam (evt. ook van uw zoon/dochter en zijn/haar klas) aan.

Jaarverslagen DMR

Klik hier: DMR Huissen jaarverslag 2122 
Klik hier: DMR Huissen jaarverslag 2223