De medezeggenschapsraad (MR) op een school is te vergelijken met de ondernemingsraad bij een bedrijf. Het schoolbestuur overlegt met de MR alvorens belangrijke beslissingen te nemen, maar neemt de MR ook mee in plannen die opgesteld worden.  Soms heeft de MR adviesrecht, soms instemmingsrecht.

Op de OBC-scholen is de situatie net even anders, maar dat is alleen qua naam. Op de OBC-scholen heet het een deelmedezeggenschapraad (DMR). Ingewikkeld verhaal, maar belangrijk om te weten is dat een DMR dezelfde rechten en plichten heeft als een MR.

Ouders/verzorgers, leerlingen en personeelsleden kunnen op twee niveaus formeel invloed uitoefenen op het beleid: via onze eigen DMR en via de gezamenlijke medezeggenschapsraad (GMR) van de Scholengroep Over- en Midden-Betuwe. De GMR houdt zich bezig met alles wat voor de hele scholengroep geregeld is, de DMR Huissen houdt zich bezig met het OBC Huissen.

Verkiezingen DMR en GMR

De leden van de DMR worden via directe verkiezingen gekozen uit de geledingen ouders/verzorgers, leerlingen en personeelsleden. De leden van de GMR worden gekozen door de (deel)medezeggenschapraden van het OBC en HPC, uit dezelfde geledingen. Elke leerling, ouder/verzorger en personeelslid, m.u.v. het bevoegd gezag, kan zich verkiesbaar stellen voor het lidmaatschap van de DMR en/of de GMR.

Samenstelling DMR OBC 2022/2023

Leerlinggeleding

  • Naomi Kling
  • Casper Hulsman

Oudergeleding

  • André Onnink
  • Dimphy Fleuren

Personeelsgeleding (PDMR)

  • Evi Vincken
  • Ruud van Hoften
  • Robin van Wenum (secretaris)
  • Matthijs Hoekstra (voorzitter)

Voor vragen, opmerkingen en andere zaken over alles binnen school kunt u natuurlijk allereerst het beste contact zoeken met de mentor, de leerling coördinator en/of de schoolleiding. Indien gewenst kunt u ons ook benaderen via dmr@obcnet.nl, geef daarbij a.u.b. duidelijk uw naam (evt. ook van uw zoon/dochter en zijn/haar klas) aan.

Jaarverslag 2021-2022 DMR:

Klik hier: DMR Huissen jaarverslag 2122